Privacyverklaring

Deze verklaring heeft betrekking op de verwerking van uw persoonsgegevens en medische gegevens door Verloskundigenpraktijk Het Ooievaarsnest. Wij spannen ons er te allen tijde voor in uw gegevens vertrouwelijk te behandelen, afdoende te beveiligen en ze alleen te gebruiken in overeenstemming met ons privacy- en dataveiligheidsbeleid dat voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U gaat met die opslag en verwerking akkoord door uw zorg door onze praktijk te laten uitvoeren.

 

Verzameling gegevens

Om u goede zorg te kunnen leveren, hebben wij bepaalde persoonlijke gegevens van u nodig. Het gaat om:

• Persoonsgegevens: gegevens die een persoon kunnen identificeren.
• Medische gegevens: gegevens die van belang zijn om adequate zorg te kunnen leveren

Ten behoeve van de dienstverlening van Verloskundigenpraktijk Het Ooievaarsnest worden de volgende gegevens digitaal opgeslagen en verwerkt:

• Naam, adres en woonplaatsgegevens
• BSN nummer
• Geboortedatum
• Geslacht
• Zorgverzekering
• Naam van uw partner
• Correspondentieadres
• Telefoonnummer en e-mail adres
• Bloedgroep en rhesus
• Medicijngebruik
• Medische gegevens, hele patiëntendossier
• (Echo) foto’s gericht op de medische behandeling.
• Echoverslagen
• Laboratoriumuitslagen
• Seksueel verleden, indien dat voor het verlenen van de zorg nodig en/of relevant is
• Etnische afkomst, indien dat voor het verlenen van de zorg nodig en/of relevant is
• Godsdienst, indien dat voor het verlenen van de zorg nodig en/of relevant is
• Opleidingsniveau, indien dat voor het verlenen van de zorg relevant is

Wij verwerken uw gegevens op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).
De wettelijke grondslag van de verwerking van medische en persoonsgegevens door Verloskundigenpraktijk Het Ooievaarsnest wordt in de regel gevonden in de keuze van de cliënte voor de zorg van deze praktijk en de dienstverlening die daaruit voortvloeit (conform de WGBO). Indien dit niet afdoende geborgd is, wordt expliciet aanvullend toestemming gevraagd voor de verwerking. Deze toestemming kan op elk gewenst moment weer ingetrokken worden. Dit kan gevolgen hebben voor de mogelijkheid tot adequate zorg.

 

Doel gegevensregistratie

Het hoofddoel van de gegevensregistratie door de praktijk is het leveren van de beste persoonlijke zorg en dienstverlening die daarmee samenhangt. Nevendoelstellingen zijn het beantwoorden van vragen over uw specifieke situatie, toezenden van informatie met betrekking tot de periode van uw zwangerschap en bevalling en het financieel afhandelen van de geleverde zorg met andere (zorg)instanties.

 

Uitwisselen van persoonlijke gegevens

Uw gegevens geven wij alleen door aan derden als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die vooraf aan u.

Er zijn enkele partijen die persoonsgegevens van u verwerken voor verschillende doeleinden. Wij blijven echter altijd verantwoordelijk voor het verwerken van uw gegevens en derhalve hebben wij met verschillende partijen verwerkersovereenkomsten afgesloten. De praktijk beschikt over een register van verwerkersovereenkomsten dat geraadpleegd kan worden.

Echter bevat de AVG de mogelijkheid om medische gegevens te verwerken zonder uw toestemming, als dat noodzakelijk is voor 'waarborgen van hoge normen inzake kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg'. Wel informeren we u dat uw gegevens verwerkt worden bij deze instanties.

De instanties waarmee onze praktijk (een deel van) uw gegevens kan delen zijn:

• Onatal: 
Onatal is de software waarmee wij digitaal uw dossier (met daarin persoonlijke en medische gegevens) inrichten, bijhouden en raadplegen.

• Zorgdomein: 
Zorgdomein is een digitaal platform om zorgverleners en cliënten beter te verbinden. Denk dan aan zaken als doorverwijzingen, het aanvragen van diagnostiek, online overleg tussen zorgverleners, inzage in het zorgaanbod, etc.

• Zwangerenportaal: 
Zwangerenportaal.nl is een digitaal platform waar veel algemene informatie te vinden is rondom je zwangerschap en alles wat daarmee samenhangt. Het Ooievaarsnest is als praktijk aan dit platform verbonden. Dat betekent ook dat je op zwangerenportaal.nl kunt inloggen en daar specifiek informatie voor jou te vinden is. Voorbeelden zijn het inzien van je eigen dossier, updates van controles en onderzoeken en afspraakherinneringen.

• Zorgmail:
Zorgmail is een beveiligde mailfunctie om op veilige en vertrouwelijke wijze persoons- en medische gegevens in de gezondheidszorg uit te wisselen.

• Perined:
Perined heeft als doelstelling om de kwaliteit van de perinatale zorgverlening in Nederland te vergroten door inzicht te krijgen in de kwaliteit van de door geleverde zorg van verloskundigen, huisartsen, gynaecologen en kinderartsen en deze zorg te verbeteren.

• Peridos:
Peridos is het landelijke digitale dossier waarin zorgverleners in het kader van de screening op Downsyndroom en het structureel echoscopisch onderzoek (SEO) gegevens vastleggen. Gegevens om de kwaliteit en het primaire proces van de screening te verbeteren en optimaliseren.

• Praeventis:
Praeventis is een landelijk registratiesysteem waarin de bloeduitslagen van uzelf en na de geboorte die van uw kind worden vastgelegd. Dit gebeurt om de kwaliteit van het bloedonderzoek te waarborgen en bij eventuele bijzonderheden (bijvoorbeeld als er sprake is van Rhesus-negativiteit van de zwangere, of een afwijkende hielprikuitslag) tijdig actie te kunnen ondernemen. Ook de gegevens van de gehoortest en het rijksvaccinatieprogramma worden aan Praeventis doorgegeven. Voor meer informatie: www.rivm.nl.

• Vecozo: 
Vecozo speelt een maatschappelijke rol in de kostenbeheersing in de Nederlandse zorgsector. Met het digitaal communicatiepunt richten zij zich op het verlagen van de administratieve lasten van alle ketenpartijen in de zorg.

Verder werken wij samen met verschillende zorgverleners vanuit de geboortezorg. U kunt hierbij denken aan:

• De huisarts (deze moet u zelf informeren dat u zwanger bent)
• De gynaecoloog
• De kinderarts
• Het consultatiebureau (bij overname van zorg als u bevallen bent)
• Andere zorgverleners bij wie u onder behandeling zou kunnen zijn
 

Bewaartermijnen

Uw gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Dit geldt ook voor gegevens die wij ontvangen via derden. Alle persoonlijke gegevens worden bewaard gedurende de periode die verplicht is gesteld door wettelijke bepalingen. Zo geldt bijvoorbeeld voor het dossier een wettelijke bewaarplicht van 20 jaar.
 

Rechten van betrokkenen

• U kunt uw persoonlijke gegevens inzien. Stuurt u ons dan een schriftelijk verzoek.
• Als u constateert dat de gegevens die wij van u hebben opgeslagen niet correct zijn, mag u ons schriftelijk vragen om uw gegevens aan te passen of aan te vullen.
• U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Hieraan zullen wij gehoor geven, tenzij dit in conflict is met andere wettelijke verplichtingen. Als wij dit doen kunnen wij mogelijk niet langer verantwoorde zorg aan u verlenen. De dossierplicht vereist een bewaartermijn van 20 jaar. Daarom slaan we uw gegevens in dat geval op in een inactief archief, onzichtbaar en ontoegankelijk voor de normale gebruiker.
• U kunt uw toestemming tot onze verwerking van uw persoonsgegevens beperken of intrekken. Wij kunnen dan mogelijk geen verantwoorde zorg meer garanderen. Wij slaan uw gegevens in dat geval op in een inactief archief (zie boven).
• U kunt bij ons een verzoek indienen uw persoonlijke gegevens over te dragen aan een andere (zorg)instantie.
• U kunt bij ons bezwaar maken als u het niet eens bent met de manier waarop wij in uw specifieke situatie uw persoonlijke gegevens verwerken.
• U krijgt bericht van ons als er iets mis is gegaan met uw persoonsgegevens.

 

Geboortekaartjes

Cliënten sturen ons vaak na de geboorte van hun kindje een geboortekaartje. We waarderen dit zeer, en hangen deze dan ook graag op in onze wachtkamer. Met uw keuze voor de zorg van Het Ooievaarsnest, geeft u hiervoor toestemming. Mocht u liever niet willen dat het geboortekaartje hier wordt opgehangen dan horen wij dat graag.
 

Klacht

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan verzoeken we u hierover met ons contact op te nemen. We zullen dan ons uiterste best doen samen met u tot een bevredigende oplossing te komen. Mocht dat desondanks niet lukken dan hebt u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

 

Cookies

Op de website van Verloskundigenpraktijk Het Ooievaarsnest wordt gewerkt met cookies. Deze zijn bedoeld om statistieken te verzamelen over het gebruik van de site en om gemakkelijk verbindingen te leggen naar andere platforms die mogelijk van belang zijn voor onze cliënten, zoals Facebook. Indien een gebruiker hier niet aan mee wil doen kan deze het gebruik van de cookies blokkeren bij eerste bezoek of via de instellingen van de browser. 

 

Vragen

Voor vragen over de verwerking van persoonsgegevens door de praktijk of voor uitoefening van een van uw rechten kunt u terecht bij: info@verloskundigenhetooievaarsnest.nl